مدیریت گروه

دکتر صفورا قاسمی

دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی

 ایمیل: s-ghasemi@araku.ac.ir  

اعضای گروه ورزش همگانی

 

 

دکتر عباس صارمی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی

 

دکتر کریم زهره وندیان

دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی ورزشی

 

دکتر محمد پرستش

دکترای تخصصی / تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی

 

دکتر اسفندیار خسروی زاده

دکترای تخصصی / تربیت بدنی

 

دکتر صفورا قاسمی

دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی

 

دکتر شهناز شهرجردی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی -طب ورزشی

 

دکتر زینب مندعلی زاده 

دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت و برنامه ریز