درباره

 

چشم انداز پژوهشکده مطالعات کاربردی در علوم ورزشی شامل گسترش زمینه های پژوهشی کلان و میان رشته ای علوم ورزشی با موسسه های پژوهشی استانی و کشوری؛ استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص و برای سازماندهی پژوهشی وسیعتر و کارآمدتر؛ و در نهایت تنوع بخشی به منابع مالی آموزشی- پژوهشی ، با اولویت حل مشکلات حرکتی، تندرستی مردم و ورزشی ورزشکاران و تجاری سازی پژوهشها خواهد بود.
 اهداف این پژوهشکده :
۱. سیاست گذاری و برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های پژوهشی دانشگاه، سازمان های مرتبط؛
۲. هدایت فعالیت های پژوهشی علوم ورزشی به سمت نیازها و مشکلات حرکتی ، تندرستی وسلامتی مردم و ورزشی ورزشکاران و اولویت های پژوهشی استانی و کشوری و اجرای آنها؛
۳. شناسایی نیازهای آموزشی –پژوهشی علوم ورزشی دستگاه های اجرایی استان و کشور و اجرای آنها؛
۴. اجرای دوره های آموزشی – تخصصی علوم ورزشی مورد نیاز دانش آموختگان و سایر گروه های هدف؛
۵. ارتباط با جامعه-صنعت-گروه های صنعتی دانشگاه ها برای ساخت تجهیزات ورزشی آموزشی و تمرینی.