مدیریت گروه ورزش قهرمانی و حرفه ای

 

 

    دکتر محمد سلیمانی راد     

دکترای رفتار حرکتی

ایمیل: m-soleimanirad@araku.ac.ir

شماره تماس: 32629022-086

اعضای گروه ورزش قهرمانی و حرفه ای

 

 

دکتر علیرضا بهرامی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزش

 

دکتر جلیل مرادی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی

 

دکتر عباس صارمی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی

 

دکتر محمد پرستش

دکترای تخصصی / تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی

 

دکتر اسفندیار خسروی زاده

دکترای تخصصی / تربیت بدنی

 

دکتر فرناز فخری
دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
 
 
دکتر زهرا رییسی
دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی