مدیریت گروه ورزش قهرمانی و حرفه ای

 

 

    دکتر محمد سلیمانی راد     

دکترای رفتار حرکتی

ایمیل: m-soleimanirad@araku.ac.ir

شماره تماس: 32629022-086

اعضای گروه ورزش قهرمانی و حرفه ای

 

حمیدرضا خالونجاد

 

دکتر مهدی شریفیان