مدیریت گروه ورزش سالمندی

 

دکتر زهرا رییسی
دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی
ایمیل: z-raeisi@araku.ac.ir

اعضای گروه ورزش سالمندی

 

 

دکتر زهرا رییسی

دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی

 

دکتر حسن خلجی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی

 

دکتر شهناز شهرجردی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی -طب ورزشی

 

دکتر مسعود گلپایگانی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی(حرکت درمانی وبازتوانی)

 

دکتر علیرضا بهرامی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزش

 

دکتر داریوش خواجوی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی