مدیریت پژوهشکده مطالعات کاربردی علوم ورزشی

 

 

دکتر علیرضا بهرامی

 

دانشیار روانشناسی ورزشی

ایمیل: a-bahramy@araku.ac.ir

شماره تماس: 32629130-086