نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای گروه ورزش تربیتی

 

 

دکتر حسن خلجی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی

 

دکتر کریم زهره وندیان

دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی ورزشی

 

دکتر صفورا قاسمی

دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی

 

دکتر زینب مندعلی زاده 

دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش مدیریت و برنامه ریز

 

دکتر جلیل مرادی

دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی