نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه ورزش سالمندی

 

دکتر زهرا رئیسی
  1. دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی
ایمیل: z-raeisi@araku.ac.ir
دکتر زهرا رییسی
دکترای تخصصی / آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی